Kinderopvang

Wat is in het kort onze pedagogische visie, en hoe willen wij daar in de praktijk mee omgaan?
Kinderopvang bieden betekent voor ons: kinderen helpen (mede) opvoeden. Mede opvoeden is voor ons: het doelgericht en doelbewust handelen van leid(st)ers in relatie tot uw kind, met als doel dat uw kind steeds zelfstandiger wordt en zelf kan en mag beslissen op basis van verkregen zelfvertrouwen.

Ontwikkeling

Deze pedagogische visie komt bij ons tot uitdrukking door kinderen gelegenheid te bieden tot ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen. In ontmoetingen met anderen en de omgeving doet een kind ontdekkingen, wat steeds opnieuw leidt tot ontwikkeling. Zo hebben we dat ook beschreven in ons pedagogisch beleid.

Dit lukt echter alleen als uw kind zich prettig voelt in de omgeving waar hij/zij is, bij de mensen bij wie hij /zij is. Alleen als iemand zich prettig, emotioneel veilig voelt, neemt hij/zij initiatief tot het ontmoeten van anderen en het ontdekken van de omgeving. Dat geldt voor volwassenen, maar zeker voor kinderen.
Huiselijkheid en geborgenheid, een vast team met zoveel mogelijk vaste leidsters op
vaste dagen, staan daarom bij ons hoog in het vaandel!

Wij zullen voortdurend tijd en aandacht besteden aan het welbevinden van uw kind. Wij bieden uw kind gelegenheid tot het spelenderwijs en op een natuurlijke manier ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en sociale vaardigheden; steeds opnieuw te groeien in relatie tot anderen. In deze sociale contacten leert uw kind normen en waarden, dat wil zeggen leert uw kind rekening houden met wat belangrijk is in zijn/haar omgeving en de daarbij behorende afspraken.

Beleid

Uiteraard wordt onze pedagogische visie uitgebreid omschreven in ons pedagogisch beleid. Het gehele document is te vinden onder de knop ‘informatie’. Dit beleid is een leidraad voor onze manier van werken. Echter het zal ook altijd onderhevig zijn aan verandering en aanpassing. Immers, de Wet Kinderopvang is medebepalend voor de inhoud ervan, alsook de vraag van ouders en kinderen.

1x Per jaar wordt het pedagogisch beleid met de oudercommissie onder de loep genomen en gekeken of het nog actueel genoeg is. Indien nodig wordt het beleid dan ook bijgesteld. De oudercommissie vertegenwoordigd de ouders van kinderen die geplaatst
zijn in ons kinderdagverblijf. Ze hebben een adviserende functie met betrekking tot het beleid.

Aanpassingen wet IKK

Belangrijkste aanpassingen in verband met de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) is dat de pedagogische doelen uitgebreid zijn uitgewerkt in dit beleid. Daarnaast staat vast omschreven op welke tijden wij kunnen afwijken van de BKR

(Beroepskracht-kind- ratio). In ons geval kunnen we daar per dag maximaal 3 uur vanaf wijken; tussen 7.45-8.45, tussen 13.00-14.00 en tussen 16.45-17.45 uur.
Bij openen en sluiten zijn er altijd 2 volwassenen aanwezig conform de regels van de wet. Dit kunnen ofwel 2 pedagogisch medewerksters zijn, ofwel een pedagogisch medewerkster en een stagiaire (indien deze 18 jaar of ouder is).

Ook nieuw is het mentorschap. Ieder kindje krijgt een vaste mentor toegewezen. Deze
mentor registreert 3x per jaar (of nog extra tussendoor indien nodig) de ontwikkeling op verschillende vlakken, zal gesprekken voeren met ouders waar nodig (dit mag uiteraard ook altijd op verzoek van de ouders), en leidt het jaarlijkse oudergesprek. Voor ouders dus een vast aanspreekpunt
(wat niet wegneemt dat alle vragen gerust bij het hele team kunnen worden neergelegd).

Het gaat er om dat er georganiseerde structuur zit in het ‘volgen’ van de kinderen, iets dat o.a. van belang is op het moment dat er sprake is van bijzonderheden op een bepaald ontwikkelingsvlak waarbij extra begeleiding of inzet van begeleiding van buitenaf nodig is, informatieoverdracht als het kind over gaat naar een ander kinderdagverblijf/peuterspeelzaal of bij 4 jaar de overstap naar de basisschool wordt gemaakt.

Per januari 2019 stelt de wet ook dat er een HBO beleidsmedewerker en HBO pedagogisch coach het team dienen te ondersteunen in het vormgeven van het pedagogisch beleid en de concrete uitvoering hiervan in de praktijk. Binnen ons team is Jessica de HBO beleidsmedewerkster en onze coaching wordt verzorgd door Marjon Bürer, van Sensitivia (Video Interactie Training).

​Vanaf januari 2019 is ook de BKR aangepast voor baby’s. 1 Pedagogisch medewerkster op 3 baby’s, waar dit voorheen 1 op 4 baby’s was.

In 2020 gaat het gehele team conform de eisen van de Wet IKK (de eis is vanaf 2023) de opleiding volgen tot Babyspecialist via de erkende methode van Rijkt. Deze opleiding zal door Marjon Burer worden verzorgd, tevens onze pedagogisch coach. Eind 2020 zullen we dus allemaal beschikken over een erkend diploma.
Ook stelt de wet dat iedere pedagogisch medewerkster vanaf 2023 minimaal moet beschikken over taalniveau 3F Nederlands. Hieraan blijkt het gehele team reeds te voldoen.

Risico's

In ons Veiligheid- en gezondheidsbeleid vindt u informatie over hoe wij om gaan met grote en kleine risico’s in ons kinderdagverblijf. We voerden uiteraard jaarlijks al een risico-inventarisatie uit, maar nieuw sinds 01-01- 2018 is dat dit nu in een beleidsvorm is omschreven. 2x Per jaar gaan we met het team om de tafel om dit beleid weer opnieuw aan te scherpen. Er staat ook de informatie over het 4-ogen- principe en hoe wij de achterwacht geregeld hebben.
Dit document kunt u hier vinden om in te lezen.

Tenslotte vind u op de site ook nog een Protocol ziekte en medicijntoediening.

Mochten er na het doornemen van alle informatie nog vragen of opmerkingen zijn, horen wij dit heel graag!!