Kinderopvang

Wat is in het kort onze pedagogische visie, en hoe willen wij daar in de praktijk mee omgaan?
Kinderopvang bieden betekent voor ons: kinderen helpen (mede) opvoeden. Mede opvoeden is voor ons: het doelgericht en doelbewust handelen van leid(st)ers in relatie tot uw kind, met als doel dat uw kind steeds zelfstandiger wordt en zelf kan en mag beslissen op basis van verkregen zelfvertrouwen.

Ontwikkeling

Deze pedagogische visie komt bij ons tot uitdrukking door kinderen gelegenheid te bieden tot ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen. In ontmoetingen met anderen en de omgeving doet een kind ontdekkingen, wat steeds opnieuw leidt tot ontwikkeling. Zo hebben we dat ook beschreven in ons pedagogisch beleid.

Dit lukt echter alleen als uw kind zich prettig voelt in de omgeving waar hij/zij is, bij de mensen bij wie hij /zij is. Alleen als iemand zich prettig, emotioneel veilig voelt, neemt hij/zij initiatief tot het ontmoeten van anderen en het ontdekken van de omgeving. Dat geldt voor volwassenen, maar zeker voor kinderen.
Huiselijkheid en geborgenheid, een vast team met zoveel mogelijk vaste leidsters op
vaste dagen, staan daarom bij ons hoog in het vaandel!

Wij zullen voortdurend tijd en aandacht besteden aan het welbevinden van uw kind. Wij bieden uw kind gelegenheid tot het spelenderwijs en op een natuurlijke manier ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en sociale vaardigheden; steeds opnieuw te groeien in relatie tot anderen. In deze sociale contacten leert uw kind normen en waarden, dat wil zeggen leert uw kind rekening houden met wat belangrijk is in zijn/haar omgeving en de daarbij behorende afspraken.

Beleid

Uiteraard wordt onze pedagogische visie uitgebreid omschreven in ons pedagogisch beleid. Het gehele document is te vinden onder de knop ‘informatie’. Dit beleid is een leidraad voor onze manier van werken. Echter het zal ook altijd onderhevig zijn aan verandering en aanpassing. Immers, de Wet Kinderopvang is medebepalend voor de inhoud ervan, alsook de vraag van ouders en kinderen.

1x Per jaar wordt het pedagogisch beleid met de oudercommissie onder de loep genomen en gekeken of het nog actueel genoeg is. Indien nodig wordt het beleid dan ook bijgesteld. De oudercommissie vertegenwoordigd de ouders van kinderen die geplaatst
zijn in ons kinderdagverblijf. Ze hebben een adviserende functie met betrekking tot het beleid.

Wet IKK

In het Pedagogisch beleid zijn onder andere onze pedagogische doelen uitgebreid uitgewerkt.
Tevens staat erin omschreven op welke tijden wij bijvoorbeeld kunnen afwijken van de BKR (Beroepskracht-kind-ratio).
Vanaf 1 januari 2021 is dit:
Tussen 7.45 – 8.45 uur
Tussen 12.45 – 13.30 uur
Tussen 16.30 – 17.45 uur

Alle geplaatste kinderen hebben een vaste mentor zodat er een georganiseerde structuur zit in het ‘volgen’ van de kinderen. Binnen ons kinderdagverblijf verzorgt Jessica deze functie. Zij registreert minimaal 3x per jaar de ontwikkeling van de kinderen op allerlei aspecten. Ze zal zorggesprekken voeren of aansturen met ouders indien nodig, legt de contacten met het consultatiebureau en de zorg coördinator binnen de gemeente Gulpen-Wittem, coördineert en realiseert eventuele doorverwijzing voor kinderen/gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben, verzorgt de overdracht naar de basisschool of andere instelling. Bij dit alles is er uiteraard een nauwe samenwerking met het hele team.

Sinds januari 2019 stelt de wet dat er een HBO beleidsmedewerker en HBO pedagogisch coach het team dienen te ondersteunen in het vorm geven van het pedagogisch beleid en de daadwerkelijke uitvoering van dit beleid in de praktijk. Binnen ons team is Jessica de HBO beleidsmedewerker en onze coaching wordt verzorgd door Marjon Bürer van Sensitivia (Video-interactie training).

Sinds januari 2020 volgt het gehele team, conform de Wet IKK,  de opleiding tot Babyspecialist via de erkende opleidingsmethode van RIJKT. De wettelijke eis is dat iedereen hierin is gediplomeerd per januari 2023. Zodra de opleiding succesvol door iedereen is afgerond, zullen de diploma’s hiervoor worden uitgereikt door Marjon Bürer die voor ons deze opleiding verzorgt als onderdeel van de coaching.

Risico's

In ons Veiligheid- en gezondheidsbeleid vindt u informatie over hoe wij om gaan met grote en kleine risico’s in ons kinderdagverblijf. We voerden uiteraard jaarlijks al een risico-inventarisatie uit, maar nieuw sinds 01-01- 2018 is dat dit nu in een beleidsvorm is omschreven. 2x Per jaar gaan we met het team om de tafel om dit beleid weer opnieuw aan te scherpen. Er staat ook de informatie over het 4-ogen- principe en hoe wij de achterwacht geregeld hebben.
Dit document kunt u hier vinden om in te lezen.

Tenslotte vind u op de site ook nog een Protocol ziekte en medicijntoediening.

Mochten er na het doornemen van alle informatie nog vragen of opmerkingen zijn, horen wij dit heel graag!!